Dört Halife Dönemi Özet


Dört Halife Dönemi Özet

Dört halife döneminde halifeler, seçimle iş başına geldiğinden bu dönem Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmıştır.
Dört Halife Dönemi Özet

1. Hz. Ebubekir Dönemi  632 - 634

 • Bu dönemde,  bozulan devlet otoritesini, yeniden sağlama amacı ile yalancı peygamberler sorununun önüne geçildi. Zekat vermek istemeyenler ikna edildi. Dinden dönen kişilerin tekrardan müslüman olması sağlandı.
 • Bu dönemde Kuran ın özgün halini koruma amacıyla kitap haline getirildi.
 • Bizans ile yapılan Yermük Savaşı ile Arap Yarımadası dışına çıkılarak Suriye fethine başlandı.

2. Hz. Ömer Dönemi  634 - 644

 • Bizans ile yapılan Ecnadeyn Savaşı ile Suriye fethi tamamlanmış oldu.
 • Filistin, Kudüs ve Mısır fethedildi.
 • Sasaniler ile yapılan Kadisiye, Celula ve Nihavent savaşları sonucunda İran ve Irak ele geçirilerek Sasani Devleti son buldu.

Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

 • Sınırların genişlemesine bağlı olarak ülke toprakları yönetim birimine ayrıldı ve merkezden atanan valilerle yönetildi.
 • Düzenli ordular ve ordugahlar kuruldu.
 • Beytül mal adlı hazine sistemleştirildi.
 • Velilerin keyfi uygulamalarına karşı illere kadınlar tayin edildi.
 • Askeri amaçlı ilk divan teşkilatı kuruldu.
 • İkta sistemi uygulamaya koyuldu.
 • Askeri posta teşkilatı kuruldu.
 • Ülke içindeki işleyişi düzenli hale getirmek amacıyla hicri takvim uygulamaya konuldu.

3. Hz. Osman Dönemi 644 - 656

 • İslam donanması kurularak Kıbrıs ele geçirildi.
 • İslam ordularının Kafkasya da ilerleyişi sonucunda Türkler ile ilk savaşlar başaladı.
 • Uygulamalarda birlik sağlamak ve Kuran ın özünden öğrenilmesini sağlamak amacı ile Kuran-ı Kerim çoğaltılıp önemli merkezlere gönderildi.
 • Hz. Osman döneminde Emevi ailesinden olanlar devletin ğst kademelerine getirilince iç karışıklıklar yaşandı. Bu karışıklıklar ile beraber Hz. Osman şehit edildi.

4. Hz. Ali Dönemi 656 - 661

 • İç karışıklıklardan dolayı fetih hareketlerinin yaşanmamış olduğu dönemdir.
 • Bu dönemde Müslümanlar arasında Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı yaşandı. Sıffin Savaşı sonucunda yaşanan hakem olayı ile halifelik makamı Emevilerin eline geçti.

Yorum Gönder

0 Yorumlar